ØKUMENISK

     

Her præsenterer vi en plan for økumenisk gudstjeneste, som har igennem 10 år været udarbejdet af præsterne fra den katolske kirke i Hørsholm og den protestantiske kirke i Rungsted.

Man er velkommen til at bruge denne plan enten i dens helhed eller som inspiration til at planlægge en økumenisk gudstjeneste i sin menighed.


   

Præludium

   

Indgangssalme: 212 (Lovsynger Herren)

   

Velkomst Sognepræsten fra Hørsholm byder alle velkommen.

   

Bøn: Sognepræsten fra Hørsholm

Almægtige Fader! Du sendte din enbårne Søn og førte os til erkendelse af din sandhed, for at vi ved ham skulle blive hans Kirke ved den ene tro og den ene dåb. Ved ham har du udgydt Helligånden over alle folkeslag. Ved denne Ånd skænker du os en mangfoldighed af gaver og troens enhed i mangfoldigheden.  Vi beder dig vise os din kærlighed til din Søns hjord ved at forene alle døbte i tro og kærlighed. Skænk os freden ved denne gudstjeneste.

Det beder vi dig om ved Kristus, din Søn, vor Herre.

   

Alle: Amen.

   

Læsning: Ef. 6,10-20 Sognepræsten fra Rungsted

   

Salme: 382 (Du som går ud fra den levende Gud)

   

Evangelium: Joh. 15,9-17 Sognepræsten fra Rungsted

   

Prædiken Sognepræsten fra Rungsted

   

Trosbekendelse Sognepræsten fra Rungsted

   

Salme: 383 (Nu bede vi den Helligånd)

   

Forbønner Sognepræsten fra Hørsholm indleder

Herre Jesus Kristus, du sagde engang: "Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader," derfor beder vi:

   

F.: Rungsted Vær med din Kirke ud over hele jorden og vær med alle, som bekender deres tro på dig. Hjælp os til at komme dig nærmere. Indgyd din kærlighed i vort fællesskab. Foren Du os til ét.

Derom beder vi.

   

Alle: Herre, hør vor bøn.

   

F.: Hørsholm Vi beder for alle dem, som forkynder dit Evangelium for folkeslagene, og for dem, som bærer vidnesbyrd om din sandhed over for dem, som ikke kender dig. Du er deres eneste Herre, ligesom der kun er én tro og én dåb. Gå forud for dem og vær du deres eneste sande håb.

Derom beder vi.

   

Alle: Herre, hør vor bøn

   

F.: Rungsted Vi beder for alle, som er ofre for vold og uretfærdighed i denne syndens og splittelsens verden, for alle, som står ved fortvivlelsens randen, og for dem, som ser håbet glimte i horisonten. Vær med dem i deres lidelse, Herre, du som gav dit liv for menneskenes frelse. Vær også med os, når vi åbner os for vort ansvar for dem og for din verden.

Derom beder vi.

   

Alle: Herre, hør vor bøn.

   

F.: Hørsholm Vi beder for alle nationer og folkeslag. Dit rige er et retfærdighedens og glædens rige. Skænk os den glæde i Helligånden, at vi må være blandt dem, der stifter fred blandt folkene, og dem, der kæmper for sand retfærdighed blandt alle racer og folkeslag.

Derom beder vi.

   

Alle: Herre, hør vor bøn.

   

Præsten: Sognepræsten fra Rungsted

Herre, livets Gud, modtag os i dit Riges fællesskab. Forny os i vort ansvar for hinanden. Gør os åbne, når vi lukker os for Dig og vor næste.

   

Alle: Amen.

   

Lovprisning: Sognepræsten fra Rungsted

Herre, vi beder dig for de mennesker, som vandrer i mørket, for fængslede og forfulgte, brødløse og hjemløse, bombetruede og lemlæstede, for dem, som er syg på krop og sjæl, for den ensomme og glemte. Giv fred og daglig brød, giv retfærd og frihed i verden gennem alle, som arbejder for en mere menneskelig fremtid, som træffer afgørende beslutninger, som bygger broer og huse, som gør gold jord levende og frugtbar, som viser omsorg og som helbreder, som forsker og underviser.

Giv brød og fred, retfærd og frihed gennem din Kirke, gennem os, om du vil give os gaver til det.

Giv os alle dit ord som dagligt brød, som en virkelighed at leve i, en styrke, som tvinger os til at handle i kærlighed. Amen.

   

Fadervor Menighederne beder Fadervor sammen

   

Salme: 342 (Hil dig, frelser og forsoner!)

   

Afslutningsbøn Sognepræsten fra Hørsholm

   

Gud, du samler det spredte og bevarer, hvad du har samlet. Vi beder dig: velsign i nåde alle kristne, at vi både må komme dig nærmere og komme nærmere til hinanden i Åndens enhed og fredens bånd. Tilgiv os vor splittelse, borttag vore fordomme og vort hovmod, giv os at kende din sandhed og styrk os til at gøre din vilje. Hjælp os til redeligt at prøve på at forstå hinanden og at hjælpe hinanden, så vi ærligt må stræbe efter enhed og fred, som du jo vil. Det beder vi om ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen

   

Salme: 435 (Mægtigste Kriste, menighedens Herre)

   

Velsignelse: Modtag Herrens Velsignelse: Begge sognepræster

Herren velsigne dig og bevare dig

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

   

Menigheden synger: Amen Amen Amen.

   

Postludium

   

Efter gudstjenesten indbydes alle til kaffebord og samtale i menighedssalen.

   

© Ord på Vejen